Đăng ký thông tin nhập học
năm 2022

Chất lượng, Sáng tạo, Nhân văn

Thí sinh nhập số CMND/CCCD và trả lời câu hỏi xác nhận


{}


Liên hệ

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, Sinh viên - Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng A.109, A.110)
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
028 38352020 (127 hoặc 128)
phongctct@hcmue.edu.vn
phongctct.hcmue